شرکت های دانش بنیان البرز انجمن شرکت های دانش بنیان البرز 110 برنامه حمایتی سربازی

اهداف انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز

انجمن شرکت های دانش بنیان البرز

دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو انجمن

پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور

فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید

رشد جایگاه اقتصادی و اجتماعی شرکت های دانش بنیان

استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران

ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم

پشتیبانی از منافع مشترک حرفه ای

حمایت از بهبود فضای کسب و کار

اهداف قانونی توسعه

اخبار شرکت های دانش بنیان

اخبار انجمن

فهرست