کاربر گرامی 

لطفا شرایط عضویت و انواع آن را مطالعه کرده و گزینه مورد نظر خود را جهت پرداخت حق عضویت انتخاب نمایید.

اعضاء اصلی:

• شرکتهای دانش بنیان تایید شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که دارای کارت بازرگانی معتبر یاکارت عضویت معتبر اتاق البرز باشند

• شرکتهای پذیرفته شده در پارکها و مراکز رشد که دارای کارت بازرگانی معتبر یا کارت عضویت معتبر اتاق البرز باشند

تبصره: این اعضاء حق انتخاب و حق رای خواهند داشت

اعضاء افتخاری:

اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن درآیند:

• شرکتهای دانش بنیان تایید شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

• شرکتهای پذیرفته شده در پارکها و مراکز رشد

• شرکتهای فناور مستقر در پارک

• شرکتهای ارائه دهنده خدمات تخصصی به شرکتهای دانش بنیان پس از تایید هیات مدیره انجمن

نام‌نویسی حساب جدید

لطفا نوع اشتراک خود را انتخاب کنید

فهرست