مسعود فاخری

مسعود فاخری

بازرس انجمن

متولد: 1354

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مديريت کسب و کار (DBA) در موسسه عالی کسب و کار ماهان

نام دانشگاه: دانشگاه دزفول
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)
فهرست