فایق زرافشان

رئیس هیئت رئیسه انحمن شرکت های دانش بنیان

متولد: –

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مکانیک (ساخت وتولید)

از دانشگاه صنعتی اصفهان

نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی بابل
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک (ساخت وتولید)
فهرست