علی میثاقی

علی میثاقی

عضو هیئت رئیسه انحمن

متولد: 1350

مدرک تحصیلی: دکتری  ژئوفیزیک، لرزه شناسی

از دانشگاه (NTNU Norwegian university of science and Technology)

نام دانشگاه: دانشگاه تهران
تاریخ فارغ التحصیلی: 1373
فهرست