درباره انرژی توانا کیش

انرژی توانا کیش

موضوع فعالیت شرکت

1. ارائه خدمات مشاوره، پیمانکاری وآزمایشگاهی با تکیه بر آخرین فناوری روز دنیا در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز، آب و انرژی های نو
2. ارائه آموزشهای تخصصی و کاربردی
3. توسعه و یا انتقال و بومی سازی فناوری های کاربردی مورد نیاز کارفرمایان

توانمندی های تخصصی شرکت

1. خدمات زمین شناسی عملیات صحرایی، تهیه نقشه زمین شناسی ونمونه گیری-تهیه ومطالعه مقاطع نازک، رسوب شناسی کانی شناسی
2. خدمات ژئوشیمی آزمایشگاهی، مدلسازی حوضه های رسوبی و تحلیل سیستم های هیدروکربوری
3. خدمات ژئوفیزیکی برداشت داده های لرزه ای دو بعدی وسه بعدی در دریا و خشکی و مناطق کوهستانی، پردازش داده های لرزه ای دو بعدی وسه بعدی دریایی و خشکی، پردازش استاندارد، پردازش PSTM، پردازشPSDM، تفسیر داده های لرزه ای دو بعدی وسه بعدی، تفسیر ساختمانی، تفسیر چینه شناسی، ارزیابی لرزه ای پارامترهای مخزن، وارون سازی لرزه ای و AVAZ و AVO. خدمات مربوط به روش های غیر لرزه ای چون ثقل سنجی، مغناطیس سنجی، مگنتو تلوریک و Passive Seismic
4.خدمات آزمایشگاهی سنگ و سیال مخزن RCAL, SCAL, PVT و فیزیک سنگ دیجیتال
5. مطالعه جامع مخازن و تهیه MDP
6. مدیریت مخزن و تحلیل اقتصادی میادین هیدروکربوری

پروژه های پژوهشی مطالعاتی انجام شده

1) طراحی و ساخت دستگاه انداره گیری تراوایی سنگ مخزن
2) طراحی و ساخت دستگاه انداره گیری تخلخل سنگ مخزن
3) طراحی و ساخت دستگاه طیف سنج گامای مغزه های نفتی
4) آزمایشات سنگ و سیال و ازدیاد برداشت میدان نفتی آذر
5) آزمایشات ژئوشیمایی نواحی اکتشافی ایران
6) پروژه مدلسازی دلتاها و مخازن هیدروکربوری حوضه خزر جنوبی

امکانات، تجهیزات و پایلوت

تجهیزات آزمایشگاهی آزمون های سنگ و سیال مخزن
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای

موسس شتابدهنده تواناتک

با مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهموری- جهت حمایت از استارتاپهای حوزه انرژی و آب- مستقر در دانشگاه خوارزمی کرج و مرکز فنی و حرفه ای البرز- جهانشهر کرج

کرج، خیابان مصباح، پردیس کشاورزی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

026-32824802

info@Tavana-energy.com

فهرست