اعضاء هیئت مدیره

انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز

رزومه دکتر امیر فرشچی

امیر فرشچی

عضو و نائب رئیس

فایق زرافشان

عضو و رئیس هیئت مدیره
علی میثاقی

علی میثاقی

عضو هیئت رئیسه انحمن
مسعود فاخری

مسعود فاخری

بازرس انجمن
بیژن نصیری اعظم

بیژن نصیری اعظم

منشی و عضو هیئت رئیسه انحمن
شهریار ظهوری

شهریار ظهوری

عضو هیئت رئیسه و خزانه دار انجمن
فهرست