شرایط کلی:

الف _ دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت

ب _ دارا بودن مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح قانونی

ج _ پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

د _ پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

اعضاء اصلی:

• شرکتهای دانش بنیان تایید شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که دارای کارت بازرگانی معتبر یاکارت عضویت معتبر اتاق البرز باشند

• شرکتهای پذیرفته شده در پارکها و مراکز رشد که دارای کارت بازرگانی معتبر یا کارت عضویت معتبر اتاق البرز باشند

تبصره: این اعضاء حق انتخاب و حق رای خواهند داشت

هزینه ثبت نام در انجمن: 25,000,000 ریال

هزینه تمدید سالانه: 10,000,000 ریال

اعضاء افتخاری:

اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن درآیند:

• شرکتهای دانش بنیان تایید شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

• شرکتهای پذیرفته شده در پارکها و مراکز رشد

• شرکتهای فناور مستقر در پارک

• شرکتهای ارائه دهنده خدمات تخصصی به شرکتهای دانش بنیان پس از تایید هیات مدیره انجمن

هزینه ثبت نام در انجمن: 25,000,000 ریال

هزینه تمدید سالانه: 10,000,000 ریال

فهرست