گزارش تاسیس

انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز

جلسه هیئت موسس انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز در بیست و سوم مهر ماه سال 1399 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز با تصویب اساسنامه و برگزاری انتخابات هیات مدیره دوره اول، با حضور شرکت های دانش بنیان البرزی برگزار شد.

هیئت موسس اهداف این انجمن را به شرح ذیل تعیین کردند:

به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری  بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو انجمن و به منظور حمایت از منافع مشترک حرفه ای، رشد جایگاه اقتصادی و اجتماعی شرکتهای دانش بنیان “انجمن شرکتهای دانش بنیان استان البرز به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن وکشاورزی ایران و ماده ( ۵ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بر اساس  برگزاری انتخابات هیات مدیره تشکیل شده است.

رای گیری اولین اعضا هیئت مدیره انجمن در حضور آقای افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برگزار شد و در نتیجه آن آقایان امیر فرشچی، فائق زرافشان، بردیا فرزام فر، بیژن نصیری اعظم و شهریار ظهوری به عنوان ۵ عضو هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان البرز انتخاب شدند. همچنین خانم مریم متینی زاده و آقای علی میثاقی به ترتیب به عنوان دو عضو علی البدل اول و دوم و آقای محمد داود معتمدی و مسعود فاخری به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انجمن انتخاب شدند.

 

فهرست