جهت شرکت در کارگاه مالکیت فکری به صورت مجازی یا حضوری فرم زیر را تکمیل بفرمایید:

    فهرست